Tässä kyseisessä artikkelissa käsittelemme aihetta, kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon! Käymme läpi musiikkikulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta!

Tämä kyseinen Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon – artikkeli ei ole millään tavalla sponsoroitu ja se on täysin kirjoittajan ja siinä olevien henkilöiden omien mielipiteiden, kokemusten, tutkimuksien ja havaintojen pohjaisia!

Artikkeli pohjautuu Lahden Ammattikorkeakoulussa [ LAMK – LAB ] tehtyyn kirjoitus tehtävään, jossa ajatuksensa oli keksiä ja päättää jokin aihe tutkimiseen, analysoimiseen ja täten kirjoittaa siitä ryhmätyönä. Aiheeksi valittiin tutkia musiikin mahdollisuuksia meidän jokaisen elämässä ja minkälaisen maailman musiikki yleensä meille tiedostamattakin luo.

Aihe oli todella kiinnostava ainakin itselleni ja siitä syystä haluan julkaista kyseisen kirjoituksen myös täällä, en täysin kopioiden vaan melkein uudeksi kirjoituksesi luotuna blogi kirjoituksien maailmaan soveltuvaksi. Kirjoituksen tulokulma on Me – ryhmänä, miten me ollaan koettu ja nähty kyseisen tutkimuksen aihe läpi!

Kirjoituksessa on pieniä virheitäkin (näin vuosien jälkeen luettuna), mutta ajattelisin, sen olevan hyvä pohjustus vielä syvällisempään ajatteluun vaikka musiikkia opiskeleville ihmisille. Josta sitten he saavat ehkä uusia ajatuksia ja näkökulmia omaan musiikin opiskeluunsa. Valitettavasti en voi enää lähteitä toimittaa kaikkiin kohtiin, koska ne ovat hukkuneet koulun sisäiseen sähköpostiin, johon en pääse enää käsiksi!

Kiitän kyseisessä ryhmässä työskenteleviä Santeria ja Juliaa, joiden kanssa saimme hyvin luotua ajatuksia läpi kyseiseen kirjoitukseen!

Otsikot artikkelissa ovat seuraavat:

  • Musiikki tutkimuksen aiheena!
  • Erilaisten Kansojen Musiikkikulttuuri!
  • Kuinka Musiikkikulttuuri näkyy meissä?
  • Musiikki ja sen ympärillä olevat Tunteet!
  • Musiikki hoitomenetelmänä?

Musiikki tutkimuksen aiheena!

Tulimme valitsemaan aiheeksi ja teemaksi artikkelille Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon! Tutkimme aihetta mielenkiinnolla, koska se on huomattu olevan mukana jokaisen ihmisen elämässä suuressa muodossa ja siitä syystä aihe on aina ajankohtainen ja mielenkiintoinen.

Lähdimme tutkimaan aihetta aluksi omien henkilökohtaisten näkökulmien kautta, keskustelimme herkeämättä intohimoisesti aiheesta, koska olemme kaikki ryhmässä jonkin instrumentin tai soittimen käyttäjiä. Kävimme läpi, että miten musiikki meidän elämään on vaikuttanut, miten mieli ja kuinka keho avartuu musiikkia kuunneltaessa.

Pohdimme muiden ihmisten näkökulmia ja haastattelimme ajatus tapaisesti vanhempiemme kanssa, että miten he näkevät musiikin ja muutenkin millälailla tämän käsittelemämme aiheen. Totesimme, että olemme oikealla tiellä ja tätä aihetta täytyy tutkia lisää! Käsittelimme aihetta ensin omien kokemusten kautta, perheen ja sen jälkeen erilaisten tutkimuksien. Miten erilaiset tutkimukset selittävät musiikin, miten se vaikuttaa ja mihin se oikein vaikuttaa.

Huomasimme, että kulttuuri ja matkailu tulivat monet kerrat esille useasta lähteestä, että nämä kaksi asiaa olivat musiikin kosketeltavissa ja niistä täytyy ottaa selvää. Huomasimme myös, että musiikki nähtiin ja koettiin eräänlaisena hoitona monessa asiassa ja musiikki on ollut usean vuosisadan ajan erittäin suuressa roolissa ihmisten elämässä, kasvaettaen ja opastaen heitä. Lähdimme tutkimaan musiikin vaikutuksista ihmiskehoon lääketieteellisestä näkökulmasta. Huomasimme, että tämäkin on erittäin laaja aihe, johon voisi ehkä tarvita myös lääketieteellistä tai psykologista asiantuntijuutta mukaan.

Miten musiikki näkyy, miten sitä käytetään ja mikä on ennuste. Ajattelimme ja mietimme sitä, että miten musiikki näkyy tulevaisuudessa, kuin myös miten se historian ajassa on näkynyt. Miten se avarsi mieltä – kehoa silloin ja miten se avartaa nyt. Mitä ylipäätänsä tarkoittaa avartuminen ja miten se liittyy mieleen ja kehoon. Tutkimme myös musiikin kulttuuria, miten se näkyy, missä ja milloin musiikki on kulttuuria. Pohdimme musiikkia tunteiden näkökulmasta, mikä voi olla monelle erittäin arka-aihe, koska musiikkiin pohjautuu suuria tunteita muistojen ja ajatuksien kautta.

Tavoitteena meillä kyseisen artikkelin teossa on juurikin avartaa tietoa ja näkemystä mielestä ja kehosta, että missä asemassa musiikki tässä kaikessa on. Mitä tällä tarkoitetaan ja miten me ja muut voisimme tästä kaikesta oppia.

Musiikki on laaja käsite, joka määrittää todella monta aihealuetta itseensä. Haluamme painottaa artikkelissa sitä tärkeyttä, että kuinka tärkeä musiikki on meille jokaiselle henkilökohtaisesti ja miettimään juurikin sitä henkilökohtaista suuntautumista musiikkiin. Ymmärrämmekö sen tärkeyden ja tunne skaalan mitä musiikki meille suo arkipäiväisessä maailmassa. Onko musiikki meille vain ajan tappoväline, vai luovuuden ja kehityksen ensi askel. Miten voimme sitä nyt tai tulevaisuudessa käyttää!

Ennen kaikkea kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon artikkelin aihetta käydään läpi musiikinkulttuuria, historiaa ja tulevaisuutta!


Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon!

Erilaisten Kansojen Musiikkikulttuuri!

Musiikki avartaa syvästi maailmankuvaa ja myös auttaa ymmärtämään omaa sisintä. Se auttaa ymmärtämään omaa elämää erilaisten musiikkigenrejä käyttäen tai kautta joista löytyy oma tarinansa. Musiikin kuuntelu avaa mieltäsi ja sydäntäsi. Se auttaa sinua unohtamaan, lieventämään, ajattelemaan ongelmat eriltä kannalta. Musiikkia kuunneltaessa uppoutuu omaan ajatusten maailmaan, jonka paikan voit itse valita. Kuin myös matkustamisessa, niin musiikki on oiva ja hyvä keino tutustua uusiin kulttuureihin.

On täysin selvää, että musiikki on laaja aihealue kulttuurissa, musiikin kautta yleensä halutaan näyttää kyseisen maan tai jonkin väestön kulttuuria. Maailmamme on kokenut erittäin suuria perustavanlaatuisia mullistuksia liittyen musiikin kulttuuriin. Musiikin syntymästä niin sanottuun 1800- luvulle saakka, voitiin musiikki jakaa kahteen eri osaan, jotka olivat hengellinen musiikki ja maallinen musiikki.

Maallinen musiikki jakaantui suuriin kulttuurien luomaan taidemusiikkiin ja pienten etnisten ryhmien omaan kansanmusiikkiin. Musiikki alkoi kehittyä, kun klassisen musiikin rinnalle alkoi kehittyä viihteellisimpiä musiikkityylejä. Kansanmusiikista alkoi erilaisten tanssimusiikin joukko, joka nykyäänkin kehittyy ja jakaantuu eri suuntiin.

Entiset musiikkikulttuurit ovat jo muuntautuneet niin, että pienille eri kulttuureille, uskonnoille tai erilaisten elämän tapaisille ryhmille on kehittynyt oma henkilökohtainen musiikki tyylinsä. Musiikki on taiteenlaji, joka kehittyy ajan kanssa uusiin, erilaisiin ulottuvuuksiin ja ihmiset kehittyvät sen mukana.

Musiikki on ollut mukana ihmisten elämässä ja maailmassa jo yli 4000 vuotta, jolloin se on kokenut paljon erilaisia mullistuksia, mutta 1900- luvulta lähtien mullistus on ollut nopeampaa ja erittäin monimuotoisempaa. Filosofit ja suuret ajattelijat ovat huomanneet, että uusien asioiden oppimisen välttämättömyys eri kulttuurien kehittymiselle on ollut erittäin suurta, kun mukana on ollut musiikki.

Kulttuurit ovat kehittyneet henkisesti kuin sosiaalisesti. Kulttuurit joissa on arvostettu kasvatusta ja opetusta, ovat kehittyneet nopeammin ja säilyneet pitempään elinvoimaisina muihin kulttuureihin verrattuna, jossa opetuksena on käytetty musiikkia. Tätä samaa menetelmää käytetään nykyisinkin erilaisten keskusten, koulujen, instituutioiden opetuksessa.

Nykyään Suomessa kuin muualla maailmassa musiikin kuuntelu on uppoutunut jokaisen ihmisen elämään, musiikki on luonut maailmanlaajuisen kulttuurien yhdistymisen ja avartumisen. Isoimmat erilaiset kulttuuri kansat afrikkalainen, afroamerikkalainen, arabialainen, intialainen, japanilainen, kiinalainen, latinalaisamerikkalainen ja länsimainen musiikki. Kaikkia näitä musiikkityylejä, jotka nämä aihe alueet edustavat, muuntautuvat koko ajan ja aika-ajoin yhdistyvät.

Kaikissa näissä alueissa kumpuaa omat kulttuurinsa, jotka jakaantuvat siten pienempiin alaryhmiin. Näitä syntyy aika ajoin uusia, jotka tulevaisuudessa kehittävät omat musiikki kulttuurinsa ja ihmiset siihen ympärille.

Musiikki kulttuuriin myös liitetään erilaiset tanssit, jotka myös kertovat tarkemmin musiikin avulla tästä kyseistä kulttuurista enemmän, tanssit tulevat musiikin mukana syvälle kulttuurien tapoihin. Musiikilla on ollut suuri vaikutus ihmisen sivistyksen tasoon vuosikymmenten aikana, vaikka musiikin tekemiseen vaikuttavat olevat instrumentit ovat olleet erilaisia, niin tästä on kummunnut yhdistävä ja sivistä tekijä.  Nykyäänkin nämä instrumentit muuntautuvat ja tulee uusia soittimia musiikin tekoon, joka myös mahdollistaa uusien kulttuurien nousun tulevaisuudessa.


Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon!

Kuinka Musiikkikulttuuri näkyy meissä?

Olemme ryhmässä miettineet ja pohtineet sitä tulokulmaa, että miten nykyään meille itsellemme eri kulttuurit näkyvät, olemmeko itse jossain kulttuurisissa piireissä vai jotain ihan muuta. Huomasimme, että olemme syntyneet ja eläneet juurikin länsimaisessa musiikkikulttuurissa. Musiikki mitä kuuntelemme suurimmalta osalta on juurikin länsimaalais tyylistä musiikkia, vaikka kuitenkin kuuntelemme erityyppistä musiikkia aika ajoin. Länsimaalais tyyli on tuonut ja suonut meille sen pääasiallisen näkökulman elämäämme.

Länsimainen musiikki nähdään eniten mukautuneena ja evoluution tekemänä musiikkina, joka on eniten nähnyt, kokenut erilaisia murroksia ja uudistuksia enemmän kuin muut musiikkikulttuurit. Jotkut sanovat, että tämä länsimainen musiikki kulttuuri olisi kopioinut ja ehkä varastanutkin muilta, tämä on osin totta, mutta voiko se nähdä enemmän lainailuna tai eräänlaisena sulautumisena eri kulttuureista.

Todennäköisesti uskomme itse enemmänkin siihen kuten historia on opettanut ja näyttänyt meille, että länsimaisessa kulttuurissa yleensäkin on eniten erilaisia kulttuureja sulautunut vuosisatojen aikana yhteen. Joka juurikin mahdollistaa erilaisen ja runsaan määrään eri tyyppistä musiikin yhdistymisen.

Elikkä musiikki on ehkä enemmän mukautunut länsimaisessa ympäristössä omanlaiseksi, kuin muut kulttuurit, jotka eivät ole mukautunut tai uudistunut samallalailla kuin länsimaalainen kulttuuri. Olemme kuitenkin eräänlaisessa kehdossa erilaisten ärsykkeiden tilassa, missä länsimaalais tyyppinen ihminen on täten eniten avartunut mielen ja kehon osalta. Koska tämä länsimaalais musiikin kuuntelu juurikin mahdollistaa paremman ymmärrettävyyden muihin kulttuureihin. Tarkoittaen sitä, että kynnys ymmärtämään muun kulttuurin musiikkia on pienempi, kun sitä on jo kuullut toistuvasti omassa elämässä.

Huomasimme omien kokemuksien ja ajatuksien kautta, että eri kulttuureihin kannattaa juurikin tutustua musiikin kautta ja sitä tietä käyttäen voi tutustua erilaisiin ihmisiin paljon helpommin. Mietimme myös sitä, että minkälaiseen kulttuuriin olisi sitten helpompi tutustua näin länsimaalais musiikin suurkuluttajana! Mikä olisi meille sopivin vaihtoehto ja mikä olisi päinvastainen joka voisi aiheuttaa vaikeuksia ymmärrettävyyteen.

Helpoin vaihtoehto selvästikin oli latinalainen musiikin kulttuuri, siinä näimme erittäin samantyylistä ja mukaansa tempaavaa musiikkia kuin länsimaalais musiikissa. Se soi meille parhaat edellytykset mielenkiintoiseen keskusteluun ja kulttuurien yhdistämiseen. Voi olla, että tämä kyseinen musiikki kulttuuri on tunnepohjainen, niin sitä on myös täten helpompi lähestyäkin. Empatia, rakkaus, viha ja tunteet olivat latinalaisessa musiikki kulttuurissa se yhdistävä tekijä tai millä haluttiin tätä teemaa tuoda ilmi!

Vähiten yhteensopiva oli afrikkalainen musiikki kulttuuri, tämä tuli jossain määritelmissä yllätyksenä, vaikka ei kuitenkaan niin yllätyksenä. Huomasimme, että juurikin afrikkalaista musiikkia ei länsimaalais kulttuurissa kuulukaan varsinkaan ainakaan nykyisin. Tulevaisuudessa ehkä tämä suuntautuminen voi olla muuttumassa runsaan kansainvaellusten kautta, jolloin ympäri länsimaista kulttuuria uudet ärsykkeet mukauttavat musiikkityylejä mukautumaan.

Kyseinen afrikkalainen musiikki kulttuuri ei ollut niin mielenkiintoista länsimaisen musiikin kulttuurin näkökulmasta, kun siinä ei näy samanlainen tunne pohjainen kosketus. Kaikessa musiikissa on kyllä tunteet mukana, musiikki yleensä pohjautuu musiikin tekijän tai kuuntelijan tunteisiin. Mutta afrikkalaisessa musiikki kulttuurissa tuli eräänlainen esto pykälä esiin, tämä voi johtua siitä syystä, että se on enemmän semmoinen ryhmä tanssipainotteinen, kun länsimainen musiikki tyyli on enemmänkin yksilö tai kaksikko pohjaista. Joka myös kuvastaa juurikin länsimaalaista yleistä kulttuuria, koska olemme yleisestikin yksilösuorittajia ja meidät kasvatetaan yksilösuorittajiksi.

Näidenkin asioiden tullessa esille huomasimme edelleen, että musiikki on oiva työkalu erilaisen kulttuurin tutustumiseen. Hyvänä opetuskeinona tutustumiseen kannattaa miettiä itselle musiikin tärkeys ja hyöty arkielämässä. Musiikki kulttuuri tulevaisuudessa tulee kokemaan uusia evoluutio tyyppisiä muutoksia, tällä hetkellä oleva dubstep tyyppinen tyyli on tuomassa uudenlaista syvyyttä tähän kulttuurien kehtoon. Jossa melodiat taustalla muuttuvat sekavasti, mutta vieden kuitenkin kuulijan eteenpäin johonkin tietämättömyyteen.

On myös kehkeytymässä omanlaisia uudenlaisia musiikkityylejä mihin uppoudutaan epämääräisten aineiden kautta, jotta päästään siihen ainutlaatuiseen sekaiseen musiikki kokemuksen tilaan. Näkisimme, että tämä liittyy juurikin tähän länsimaalaiseen musiikki tyylilajiin, joka siis saadaan paljon vaikutteita monesta musiikki genrestä ja aineiden kautta päästään kokemaan ainutlaatuista mitä muiden musiikkityylilajien kanssa ei voi olla mahdollista.

Musiikki kulttuurisesta näkökulmasta voimme miettiä, että mikä näistä kaikista musiikki lajeista on sitten maailmanlaajuisesti suosituin. Siihen on erittäin vaikeaa vastata suoranaisesti, mutta viittauksia siihen on suuresti, että länsimainen musiikki kulttuuri on suuressa suosiossa ja todennäköisesti ykkösenä.

Voisi ajatella, että Aasian alueella olisi isot musiikki markkinat kulttuurin osalta, mutta siellä on myös alkanut näyttäytymään Kiinan ja Japanin osalta länsimainen musiikki olisi ottamassa vallan perinteiseltä – paikallis musiikilta. Onko viitteitä siihen, että musiikin avulla maailma on yhdistymässä ainakin joltain osalta. Kun musiikkigenret yhdistyy, niin myös ihminen sen mukana? Ehkäpä tai sitten ei.

Mahdollisuuksia kaikkeen tähän kyllä löytyy, mutta myös uhat ovat myös tämän kaiken kanssa läsnä! Mitä nämä uhat sitten voivat olla, ehkäpä maakohtaiset rajoitukset tietynlaiselle musiikin tuomiselle. Esimerkiksi, länsimaisen musiikin tuomat seksi pohjaiset vaatetukset, tanssityylit tai laulujen sanat voivat olla juurikin näille maakohtaisille rajoituksille yksi syy.

Nykyisessä globalisaatioisessa maailmassa tämä kuitenkaan ei ole mikään este, vaan se täytyy nähdä paremminkin haasteena ja tulevaisuudessa tähän voidaan löytääkin ratkaisu. Ihmiset löytävät nykyisinkin kulttuurien kautta musiikkigenret käytettäväksi elämäänsä ja sen ympärille helposti esimerkiksi, internetin kautta, matkustamisen yhteydessä tai uusien ystävien myötä!


Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon!

Musiikki ja sen ympärillä olevat Tunteet!

Musiikkiin liittyy paljon tunteita, musiikilla on todettu olevan kaikista taiteenlajeista suurin vaikutus ja valta tunteisiin. Musiikki vaikuttaa eniten ihmisen piilotajuntaan. Musiikki luo henkilökohtaisen tunne elämyksen, joka koskettaa tunteita omalla tavallaan, ihmiset käyttävät musiikkia arkisissa asioissa, mielialojen ja tunteiden säätelyyn. Musiikin avulla kuuntelija voi käsitellä erilaisia asioita, olkoot ne arkoja tai muuten vaikeita, niillä on todettu olevan positiivisia useiden tutkimusten mukaan.

Musiikki luo ihmisille oman tulkinnan uusista ja vanhoista näkökulmista. Kuuntelija yleensäkin hyödyntää musiikkia käsitelläkseen tunteitaan, esimerkiksi surullisiin tunteisiin kuuntelee surullista musiikkia ja menevämpään/iloiseen tunteen kuuntelee juurikin semmoista, mistä itse tykkää esimerkiksi mukaansa tempaavaa musiikkia.

Tunnepohjainen avartuminen mahdollistaa juurikin mielen ja kehon sopusoinnun. Omien tunteiden läpikäyminen musiikin kautta mahdollistaa suuremman näkökentän maailmankuvasta, kuuntelija kokee ja tuntee erilaiset asiat henkilökohtaisesti, joka mahdollistaa laajempaa ajattelua. Toisten ihmisten ymmärtäminen laajentuu musiikin tuomien tunne elämysten kautta.

Musiikki on hyvä keino henkilökohtaisessa elämässä, olkoot parisuhteessa, työssä tai muussa huvittelussa, niin se on valmis kompakti ratkaisu käsittelemään erilaisia tunteita. Jokainen meistä varmasti tietää musiikin tuomat tunteet. Jokainen meistä käyttää musiikin tuomia asioita eri lailla.

Mietimme ryhmässä, että miten itse käytämme itse musiikkia tunteiden tuomisessa tai käsittelemisessä. Aihe kuitenkin oli henkilökohtainen, mutta ajauduimme kuitenkin kertomaan ja huomasimme, että samat tuntemukset sieltä löytyvät kuin itselläkin, vaikka oma henkilökohtainen musiikki tyylilaji olikin vastakkainen kuin toisella. Toinen löysi tunteiden käsittelyä enemmänkin rock tyyppisestä musiikista, yksi löysi disco tyyppisestä ja kolmas suomipop musiikista. Keskustelimme myös omia näkemyksiä aiheesta, kun olimme huomanneet, että eri ikäiset ihmiset kuuntelevat erityyppistä musiikkia kuin toiset.

Huomasimme, että varttuneempi ihminen kuunteli paljon iskelmä tyyppistä tunne musiikkia, kun nuorempi kuunteli sitten pop tyyppistä musiikkia, tietenkin tämä oli tapauskohtaista, mutta tilastot jotenkin näyttivät näin.

Pidimme mahdollisena sitä, että varttuneemmalla ihmisellä oli tunne elämykset suurempia iskelmä tyyliseen musiikkiin, kun se oli heidän nuoruuttaan, että sitä kyseistä musiikkia soitettiin heidän nuoruudessa paljoltikin ja nyt nykyaikana kuunnellaan sitten Pop- tyyppistä musiikkia, että ajat ratkaisevat tässä enemmänkin, kuin se mieltymys.

Pohdimme myös sitä, että mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän olemme käsitelleet erilaisia tunteita paljonkin. Olkoot se läheisen kuolema, parisuhteet, häät, elämänkokemukset tai jokin muu, niin musiikki yleensä kuvastaa tämän kyseisen henkilön tunteita. Iskelmä musiikkihan on tunne skaalaltaan tunnepohjaista surullista ja parisuhteisiin liittyvää. Jota monet ihmiset käyttää tunteidensa käsittelyyn, kun voivat nähdä oman elämänsä niissä sanoissa tarkemmin kuin jossain mukaansa tempaavassa harmonia hyvä fiilis musiikissa, kun kuitenkin arat ja vaikeat asiat käyvät ihmisen mielessä enemmän.

Nuoret sitten ajautuvat kuuntelemaan tunne pohjaisesti juuri tätä tempaisevaa harmonia musiikkia, kun kokevat elämänsä haaveissa tai tuntemuksissa, joka vie heitä paremmin eteen päin. Voisiko kaikesta tästä päätellä, että mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän kuuntelemme sitten iskelmä tyyppistä musiikkia, koska se tunneskaala kertoo sitten meidän elämästä ja tunteista enemmän kuin mukaansatempaava harmonia musiikki.

Olkoot syyt, mitä tahansa, musiikki on ollut kuitenkin suurin yhdistävä tekijä antamaan uusia näkökulmia varsinkin mielen pohjaisesti meille jokaiselle. Musiikki on oiva, hyvä, helppo ja halpa terapeuttinen keino. Musiikkia voi myös käyttää keinona hallita omia tunteita, tekemällä fyysisesti jotain, tai tiedollisesti läpi käymällä niitä mielessään. Musiikki herättää mielikuvia ja auttaa samalla tuntemusten työstämistä.

Ihmiset eivät käytä musiikkia tietoisesti tavoittaakseen tiettyä tunnetilaa, vaan ihmiset haluavat fiilispohjaisen tuntemuksen, tästäkin asiasta voi olla toistakin mieltä. Riippuu titenkin henkilöstä, mutta kyseinen asia voi liittyä juurikin enemmän nuoriin ihmisiin, joiden tunnetilat vielä elävät omaa evoluutiotaan varsinkin teini-iässä.

Nuorten kuin myös aikuisten osalta musiikki luo tunnelmaa viihdykkeenä, lempimusiikki elvyttää kun väsyttää, positiivinen musiikki auttaa irrottautumaan masentavasta olotilasta, tunteita käsittelevä musiikki lohduttaa, musiikki auttaa läpikäymään läpi päivän asioita.

Tutkimuksissa nuorten osalta on näytti siltä, että tytöt varsinkin käsittelivät omia tunne tasojaan musiikin avulla paljon enemmän kuin pojat. Tytöt puhuvat ja miettivät tunteitaan ja pohtivat yleisestikin enemmän teinivuosina, pojat myöskin, mutta paljon vähemmän. Tutkimuksissa viittaa siihen, että kaikki musiikki ja tunteet peilautuvat myös aikuisikään. Että musiikki mitä kuunnellaan lapsuudessa, ovat myös suuressa suosiossa aikuisiässä. Samat tai samantyyppinen musiikki luo omat muistonsa menneisyyteen.


Kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon!

Musiikki hoitomenetelmänä?

Musiikki on nähty myös olevan eräänlaisena terapiamuotona, jota myös monet lääketieteelliset tutkimukset tukevat ja suosittelevat. Musiikilla on tutkittu olevan positiivisia vaikutuksia kivun lievityksessä ja hoidossa, joka on tuonut potilaille paremmat edellytykset paranemisiin.

Musiikki on myös nähty hyvänä keinona kehon rentoutumiseen, joka mahdollistaa paremman ja helpomman / syvemmän unen saannin. Urheilun aikana kuin myös sen jälkeen kuunteleminen on huomioitu parantavan urheilusuorituksia ja palautusta. Syömis haluihin on tutkitusti saatu myös positiivisia tuloksia, jotka ovat antaneet merkkejä oikeanlaiseen syömisrytmiin ja ruuan määrään. Musiikilla on todettu olevan piristäviä vaikutuksia mielen laatuun kuin myös älykkyyteen. Elikkä musiikista on moneen eri asiaan, mutta kuinka musiikki sitten avartaa mielen ja kehon?

On todettu, että matkustaminen avartaa maailmankuvaa ja auttaa sinua ymmärtämään omaa sisintänsä. Musiikilla on myös samat edellytykset ja kuin matkustamisella. Musiikin kuuntelu on yksityiskohtaista – henkilökohtaista, jokaisella on siis oma henkilökohtainen musiikin kosketus elämäänsä, jolloin kokemus ja näkökanta on ainutlaatuinen.

Musiikki laajentaa näköä ja mieltä ajattelemaan asioita erilaisesta perspektiivistä, on suositeltu, että erilaisen musiikin kuunteleminen väliajoin kannattaa, koska se tasapainottaa jo totuttua kuuntelu musiikkia.

Suositeltavaa kuitenkin on pysyä siinä musiikki genressä, joka on sinun mielen ja kehon mukainen. Jolloin pysyt tässä positiivisessa harmoniassa, joka on juurikin sinulle henkilökohtaisesti luotu.

Harmonialla yleensä tarkoitetaan omaa mielen lujuutta ja leppoisuutta, johon vaikuttaa sydämen lyöntitiheys, hengitys ja aivojen sähkö aallon tasainen pinta värähtely. Vääränlaisen musiikin kuuntelu voi olla pitkällä aikavälillä haitallista kehon tasapainoon, mutta on viisasta tehdä pientä ärsykettä aika ajoin, jolloin tämä antaa juurikin tämän mielen ja kehon avartumisen.

Näet maailman, luonnon ja ihmiset kuin myös eläimet omassa uudessa valossa. Ajattelet erillä tavalla asiat ja vapautuneesti. Erilaisen musiikin kuuntelu mahdollistaa myös uusien ihmisten tapaamisen, internetissä, tapahtumissa tai vaikkapa kadulla, joka on myös yksi ratkaiseva tekijä mielen ja kehon avautumisessa.

Musiikin on nähty olevan oiva keino ihmisten yhdistymiseen ja kontaktoitumiseen. Kuin myös matkustaminen, niin myös musiikki avartaa näkökenttää erilaisiin kulttuureihin ja siinä asustaviin ihmisiin ja yhteisöihin. Erilaiset musiikki lajit ovat muuttuneet vuosi satojen aikoina uusiin ja erityyppisiin, jolloin myös henkilökohtainen musiikki tykkäämiset ovat muuntautuneet uniikeimmaksi, mitä ne ovat ennen olleet

Ennen ehkä on ollut pelkät eläimen nahasta – suolista tehdyt rummut tai luista – puusta tehdyt kepit, niin aina kuitenkin on ollut se oma tahtinsa musiikissa, joka on antanut sen mielen ja kehon rentoutumisen jokaiselle meistä vuosisatojen aikana. Musiikki on tehnyt omanlaisensa evoluution, josta on tullut monimuotoisempi kokemus tähän päivään asti. Kulttuurit ovat mukautuneet ja uudistuneet musiikin avulla aika ajoin ja meidänkin tulevaisuudessa se myös tulee sen myös tekemään.


Toivottavasti kuinka Musiikki avartaa Mielen ja Kehon – artikkeli ryhmätehtävä kirjoitus oli mielenkiintoinen ja se avasi sinulle uusia ajatuksia musiikista ja maailmasta muutoinkin!

Ei mulla muuta tällä kertaa!

%d bloggaajaa tykkää tästä: